วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม SPSS

1. การกำหนดค่า ใน Variable
   ช่อง Name    พิมพ์ข้อมูลกำหนด a1,a2.....d3
   ช่อง Width    พิมพ์ระบุตัวเลขความกว้างตามต้องการ
   ช่อง Deimals พิมพ์เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
   ช่อง Value    พิมพ์ใส่ค่า แถว  กำหนด เพศชาย 1  เพศหญิง 2
                        ส่วนแถว a1,a2....d3 ใส่ระดับความพึงพอใจดังนี้
                        1  น้อยที่สุด  2 น้อย  3  ปานกลาง
                        4  มาก          5  มากที่สุด
2. พิมพ์ข้อมูล ใส่ใน Data View ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด (20ชุด)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
   ไปที่ transform - compute  variable 
   - พิมพ์หัวข้อ ta ใน taget  variable
    เลือก sum ใน funtion คลิก funtion แล้วพิมพ์ (a1,a2,a3,a4)/4 คลิก ok
   - พิมพ์หัวข้อ tb ใน taget  variable
    เลือก sum ใน funtion คลิก funtion แล้วพิมพ์ (b1,b2,b3,b4)/4 คลิก ok
   - พิมพ์หัวข้อ tc ใน taget  variable
    เลือก sum ใน funtion คลิก funtion แล้วพิมพ์ (c1,c2,c3,c4)/4 คลิก ok
   - พิมพ์หัวข้อ td ใน taget  variable
    เลือก sum ใน funtion คลิก funtion แล้วพิมพ์ (d1,d2,d3)/3 คลิก ok
   - คลิก analyze  descriptic  statistic -frequencies คลิกเลือกหัวข้อ เพศ
      a1,a2.....d3 แล้วคลิก ok ก็จะได้ข้อมูลการประมวลผล
4. ค่าร้อยละ ใช้กับข้อมูลเพศ ตำแหน่ง  เงินเดือน เป็นต้น
5. ค่าเฉลี่ย ใช้กับข้อมูลประเภทข้อคิดเห็นแต่ละข้อ วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
    ให้นำไปเทียบกับเกณฑ์สถิติการวิเคราะห์ของนักวิชาการ ซึ่งค้นได้จากงานวิจัย
    และตำราการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม