วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

1. จุดเด่น จุดด้อย โอกาสการพัฒนาของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์


     1.1 บริบทของโรงเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์เป็นโรงเรียนสหศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่ 168 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดทำการสอน ม.1- ม. 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 227 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสุรชัย ทองพันธ์
     1.2 จุดเด่น โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มทอผ้า
กลุ่มแปรรูปพริก อยู่ใกล้หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล
ขอนหาด สถานีตำรวจภูธรขอนหาด
     1.3 จุดด้อย บิดามารดาของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพไกลบ้าน ทิ้งนักเรียน
ไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย
     1.4 โอกาสการพัฒนา ด้วยความพร้อมของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นที่ดี เป็นโอกาสของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ที่ดีมาก เพียงแต่
ทีมงานบริหารต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และดึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

2. ข้อมูลสถานศึกษา มีการดำเนินการดังนี้
     - ข้อมูลนักเรียน จัดเก็บโดยใช้โปรแกรม Student โดยงานทะเบียนนักเรียน
     - ข้อมูลบุคลากร จัดเก็บเป็นเอกสาร
     - ข้อมูลวิชาการและอื่น ๆ ของโรงเรียน จัดเก็บเป็นเอกสาร
     การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ เมื่อถึงเวลาจะใช้บางครั้งหาข้อมูลไม่เจอ
3. การคิดนวัตกรรมขึ้นมาแก้ปัญหา คือการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม แบ่งเป็นกลุ่มงาน
ทั้ง 4 ฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนสามารถโอนกันได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน นวัตกรรมที่จะใช้กับบุคลกร จะนำวิธีการเขียนบล็อกส่วนตัวและให้ทุกคนมี
อีเมลของตนเองเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนครู หรือการสั่งงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม