วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ผลของการเรียนรู้การสร้างบล็อก

จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล เรื่องราว ข่าวสารความ รู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งที่สนใจ
ข้อดี ของการทำบล็อก
1. สร้างง่ายไม่เสียเงิน โดยใช้งานผ่านระบบของ Google 
2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้คนทั่วไปได้รับรู้
3.  สามารถสร้างสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ และสามารถเรียนได้ไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่
4. สำหรับผู้บริหารก็สามารถที่จะสร้างบล็อกเพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ และสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร หรือวิธีการบริหารต่าง ๆ จากบล็อกได้

ข้อเสียของการทำบล็อก 1.เจ้าของบล็อกมีอิสระ ทำให้ผู้ที่ไม่ค่อยมีวิจารณญาณ สร้างบล็อกที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมได้
2.การทำบล็อก มีอิสระ อาจทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้

สำหรับตัวข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนได้ฝึกทำบล็อก ได้รับความรู้และเทคนิคความรู้จากอาจารย์ผู้สอนมากมาย เมื่อนำไปฝึกฝนต่อยอดก็ทำให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่ในการจัดกิจกรรมของอาจารย์ อาจารย์จะสอนเร็วและเร่งรีบทำให้นักศึกษาตามไม่ค่อยทันในบางครั้ง ต้องมาซักถามกันเองในห้อง การแลกเปลี่ยนรู้กับสมาชิกในห้อง ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าผ่านการฝึกทำบ่อย ๆ น่าจะพัฒนาการทำบล็อกของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม